MetaMask chỉ cung cấp hỗ trợ thông qua Trung tâm Trợ giúp và các kênh Cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi KHÔNG BAO GIỜ yêu cầu Cụm từ khôi phục bí mật của bạn!
Nếu ai đó hỏi bạn thông tin này, không đưa cho họ!

Get help with a transaction

Find help articles based on your recent transactions

See Transaction History